Wat is de WSCS-OCE?

WSCS-OCE staat voor WerkveldSpecifiek CertificatieSchema voor het SysteemCertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) en bevat de proceseisen voor vooronderzoek en opsporing van conventionele explosieven (CE).

In de WSCS-OCE zijn de volgende proceseisen opgenomen:

  • Vooronderzoek
  • Opsporingsproces
  • Deelgebieden voor certificatie
  • Deskundigheid van personeel
  • Technische eisen (bijlagen bij WSCS-OCE)
  • Eisen aan de bedrijfsorganisatie
  • Begeleiding boorpunten, sondeerpunten en peilbuislocaties in OCE verdacht gebied

Het WSCS-OCE is opgenomen als bijlage XII van de Arboregeling, waardoor voor het opsporen van CEĀ  op grond van het Arbobesluit een certificatieplicht geldt.

Het beheer van het WSCS-OCE is door de minister van SZW ondergebracht bij de Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven (SCVE). Naast de bestuurlijke en organisatorische zaken, toetst het bestuur van de Stichting of de juiste procedures zijn doorlopen bij de totstandkoming van een werkveldspecifiek certificatieschema. Middels het certificatieschema wordt de kwaliteit gewaarborgd en aantoonbaar gemaakt.